Czech Education

Milí rodiče, rádi bychom Vás informovali ohledně vzdělávání žáků v zahraničí.

Od 1. září 2017 platí novela § 38 odst. 3 školského zákona, podle níž se povinnost žáků žijících a studujících v zahraničí být zároveň žákem školy v ČR změnila na možnost. Žák tedy nemusí být ve škole v ČR zapsán, ale může.
 
Z nové formulace ustanovení školského zákona vyplývá následující:
 
Od školního roku 2017/18 není povinností, aby dítě bylo v evidenci kmenové školy v ČR. Vznikla alternativa k zápisu do kmenové školy v ČR a nově je možné dokládat plnění povinné školní docházky ministerstvu. Tato změna neznamená zrušení povinnosti dokládat plnění povinné školní docházky v zahraničí a neznamená, že se žáci vzdělávaní v zahraničí nadále nebudou moci zapisovat do kmenových škol v ČR. Tuto možnost samozřejmě nadále mají.
 

1) Přihlášení k povinné školní docházce – v kmenové škole

Zákonný zástupce dítěte, které pobývá dlouhodobě v zahraničí, a rozhodne se zvolit variantu prokazování plnění povinné školní docházky kmenové škole, přihlašuje dítě k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věkuLetos se týká dětí, které se narodily před 31. 8. 2017. Lze vybrat základní školu zřízenou obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu nebo kteroukoliv jinou školu. Pro školu, která zapíše žáka k plnění povinné školní docházky, používáme termín „kmenová škola“.
Přihlášení v kmenové škole má tu výhodu, že kdykoliv budete v ČR, může dítě chodit do české školy na výuku nebo do družiny.
 
Informace k zápisu do základní školy v ČR
Povinná školní docházka se řídí školským zákonem: (§ 38) http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
a vyhláškou č. 48/2005
 
 
Zároveň s Vámi sdílíme videozáznam a prezentaci z Virtuálního informačního panelu se zástupci MŠMT na téma “Zápisy do kmenových škol”, který proběhl v pondělí 21.2. a v úterý 22.2. 2022
 
Na otázky účastníků odpovídali:
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání
Mgr. Eva Tučková, oddělení základního vzdělávání
Ing. Olga Jůnová, oddělení základního vzdělávání
 
VIDEOZÁZNAM

Díky laskavému svolení hostů byly panely nahrány na youtube. Odkaz na panel naleznete zde

PREZENTACE
Pdf prezentaci, kterou hosté s účastníky sdíleli, pak máte k nahlédnutí zde
 
Zápisy do 1. třídy základní školy v České republice probíhají od 1. do 30. dubna kalendářního roku.
 
Důležitá informace k průběhu zápisu, viz odpovídající paragraf vyhlášky citovaný dále: osobní přítomnost dítěte není povinná, stejně tak jako není povinná přítomnost zákonného zástupce.
 
§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen “zápis”) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
 

2) Přihlášení k povinné školní docházce – bez kmenové školy

Pokud zákonný zástupce žáka, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, nezvolí pro své dítě kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky přímo ministerstvu.

 
Formuláře pro odevzdání na MŠMT naleznete v příloze a také zde.
 
Vyplněný formulář je nutné odeslat elektronicky (ve formátu Excel – viz přiložený formulář) na adresu zacivzahranici@msmt.cz nebo datovou schránku “vidaawt” a zároveň v papírové podobě, potvrzený podpisem, na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení základního vzdělávání, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Pro dokládání průběhu a ukončení plnění povinné školní docházky je nutné k podepsanému formuláři připojit přílohu (např. vysvědčení ze školy v zahraničí nebo čestné prohlášení o individuální výuce žáka). Upozorňujeme na nutnost zasílat veškeré přílohy zároveň s překladem do češtiny.

3) Žák už povinnou školní docházku započal v ČR

V případě, že žák již povinnou školní docházku v ČR započal, je před odjezdem do zahraničí zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy v zahraničí. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.
 
Zákonný zástupce pak nadále dokládá plnění povinné školní docházky kmenové škole.

4) Odhlášení z kmenové školy

V případě, že se rodič rozhodne dítě ze školy odhlásit, je povinen oznamovat další plnění povinné školní docházky ministerstvu (viz bod 2).

5) Konání zkoušek

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí a je žákem kmenové školy v ČR, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů, a tím způsobem průběžně získávat základní vzdělání i v ČR

-> Tyto zkoušky není možné konat v České škole bez hranic, Londýn. Proč?
Česká škola bez hranic, Londýn má s ministerstvem podepsanou smlouvu (dříve ujednání) o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní docházky – tzv. poskytovatelé vzdělávání v zahraničí. Umožňuje svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za každé období školního roku osvědčení. Po předložení osvědčení společně s hodnocením ze školy v zahraničí, kde žák plní povinnou školní docházku (od pondělí do pátku), obdrží žák v kmenové škole v ČR české vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR podobně, jako kdyby zkoušky dělal.

6) Poslední rok předškolního vzdělávání

Od 1. 9. 2017 je v ČR stanoven také povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Tato povinnost (případně povinnost vzdělávání prokazovat) se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí. Doporučujeme však i v těchto případech kontaktovat spádovou mateřskou školu a oznámit dlouhodobý pobyt dítěte v zahraničí.
Další informace ohledně vzdělávání žáků v zahraničí platné od 1. 9. 2017 najdete:
 
ČŠBHL už zápisy do kmenových škol v ČR nevyřizuje. Případným zájemcům můžeme dát kontakt na 2 školy, které jsou otevřené online přezkoušení. V případě jakéhokoli dotazu se můžete obrátit na paní ředitelku Zuzku (director@czechschool.org.uk).
 
Další užitečné informace nejen o vzdělávání najdete na stránkách pro Čechy žijící v zahraničí
Vaše ČŠBHL

CSWBL